به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد۵٧» در تاریخ ۵ آذر ماه پذیره نویسی می کند.