به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره پخش البرز افزایش سرمایه ٧١٠ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.