به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در آبان ماه از معاملات خود ۴۵ میلیارد تومان سود کسب نمود.