به گزارش کدال نرگ بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام نمود با توجه به اگهی مورخ ١٢ آبان ماه ١٣٩٩به اطلاع می رساندکه با عنایت به عدم ارائه پیشنهاد قیمت از سوی متقاضیان، مزایده بدون حصوص نتیجه برگزار گردید.