به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش پونه مشهد اعلام نمود براساس اعلام سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده مقرر گردید که قیمت مصوب انواع روغن ساخته شده و خام از تاریخ ١٣٩٩.٠٩.٠٣افزایش یابد.
افزایش نرخ های فروش در نوش پونه مشهد