به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی بورسی سرمایه گذاری مس سرچشمه در آبان ماه با ١۵میلیارد تومان افزایش به ٣۵۶ میلیارد تومان رسید.