در حال حاضر ٧ شرکت تولیدکننده لبنی در بازار سرمایه حضور دارند که از این تعداد ۶ شرکت از زیرمجموعه های پگاه هستند؛ غفارس، غشان، عگلستا، غگلپا، غشاذر، غشصفا و غپاک.