به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩، حدود ١٣٠۴۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٩٨۵۶ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ۵۴٣ میلیارد تومان و در کل دوره ٣١٩٠ میلیارد تومان مثبت بود.