به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ١١ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ٢٢٩٧ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود و روند صعودی فروش خود را حفظ کرد. درآمد این شرکت در آبان ماه نسبت به ماه های قبل از آن رشد قابل توجهی داشت. نرخ فروش الکیل بنزن داخلی در آبان ٢۴٢ میلیون ریال و نرخ فروش الکیل بنزن صادراتی نیز حدود ٣٠۴ میلیون ریال بوده است که در هر دو محصول شاهد رشد نرخ فروش آبان ماه نسبت به میانگین ١١ ماهه بودیم. گفتنی است فروش ١١ ماهه شرکت در سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل با ٢٨ درصد رشد روبرو بود.