به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم گزارش تغییرات پرتفوی خود در آبان ماه را منتشر نمودند.