به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد های «ونیکی» ، «غشهد» ، «چفیبر» ، «فاما» ، «بالبر» ، «دکیمی» ، «داسوه» از تاریخ ٢ آذر شروع شده است.