به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش آخرین تغییرات سبد سهام خود را ارائه نمودند.