به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٨٠ درصدی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.