به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد اعلام نمود با توجه به مصوبه جدید وزارت صـنعت، معدن و تجارت قیمت فروش شـیر درب دامداری ۴۵٠٠٠ریال(با مشخصات ٣.٢ درصد چربی و بار میکروبی زیر ١٠٠هزار) به ازائ هر کیلو می باشدو به ازای هر ٠.١ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۶٠٠ ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهدشد.