به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دامداری تلیسه نمونه قیمت شیر خام را از ٢٩،٠٠٠ ریال به ۴۵،٠٠٠ ریال افزایش داد.