به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها از آخرین وضعیت پررتفوی خود در آبان ماه گزارش دادند.