به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،تولید و فروش این شرکت ها تا پایان آبان ماه بررسی شد.