به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها از آخرین وضعیت سود و زیان خود گزارش دادند.