به گزارش بورس ٢۴، عرضه عمده سهام غیر مدیریتی شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین لغو شد.