به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بیمه حافظ رویه حسابداری خود را از روش ارزش بازار به روش بهای تمام شده تغییر داد.