به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان نرخ فروش محصولات لبنی را از ٨٠،۴۶٧ ریال به ١٠١،٨٣٣ ریال افزایش داد.