به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در آبان ماه بیش از ١ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.