به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ٢٢۵ درصدی مجتمع سیمان غرب آسیا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را تایید نمود.