به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آلومتک ۴واحد ملک اداری به مساحت ۴٣٢ متر مربع به مبلغ کل حدود ١٣ میلیارد تومان خریداری نمود.