به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت پخش البرز در خصوص معامله با اشخاص وابسته توضیح داد.