به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تولید و فروش ماهانه خود را منتشر کردند.