به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت بهنوش ایران از تاریخ ٢ آذر ماه بازارگردانی خواهد شد.