به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس و بازرس قانونی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران افزایش سرمایه ٢۴ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را تایید نمود.