به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران در خصوص لحاظ نمودن محدودیت در اعمال حق رای نسبت به سهام مازاد بر ٢/۵ درصد، در اساسنامه شرکت شفاف سازی نمود.