به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١١٠٠ درصدی شیر و گوشت زاگرس شهرکرد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سود انباشته را صادر نمود.