به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان در ١٢ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ با سرمایه حدود ۶١١ میلیارد تومان ، ١٠١ ریال سود برای هر سهم محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ٣درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است .گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی رشد خوب ۵۵درصدی داشته است. سود عملیاتی نیز در این دوره ٩درصد افزایش و هزینه های مالی ٢٢درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.