به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ١٠ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان حدود ٨٧ میلیارد تومان می باشد که حدود ٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به درآمد مهر می باشد.