به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس سود هر سهم ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ بیمه تعاون را ٢٢٠ ریال اعلام نمود ، که با احتساب افزایش سرمایه ، ۵٠٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. سود هر سهم حسابرسی نشده ٢١۶ ریال بود. گفتنی است در این دوره درآمد حق بیمه ای ١٣٧ درصد و سود ناخالص فعالیت بیمه ١١٩ درصد رشد داشته است.