به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ٨۶ میلیارد تومان فروش داشت که ١٣ میلیارد تومان متعلق به مهر می باشد.