به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دامداری تلیسه نمونه در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ١٠۵ میلیارد تومان فروش داشت که ١٧ میلیارد تومان متعلق به مهر می باشد.