به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد از ٢ آذر ماه بازار گردانی خواهد شد.