بورس ٢۴ : روز گذشته سهام بانک شهر توسط یک حقوقی عرضه شد و سهامداران شرکت گمان بردند ، سهم عمدا توسط حقوقی اصلی عرضه شده ، ولی ظاهرا این اتفاق به دلیل فروش سهام وثیقه بود و جلوی عرضه آن توسط شهرداری گرفته شد. عبدالحمید امامی معاون اقتصادی و مالی شهرداری تهران در خصوص فروش گسترده دیروز سهام بانک شهر به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: شهرداری تهران و شرکت های وابسته هیچ قصدی برای فروش سهام بانک شهر ندارند.