به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان از افزایش قیمت فروش سیمان پاکتی در پی افزایش قیمت خرید پاکت سیمان خبر داد.