به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ شرکت فرابورس ایران به حدود ٣٨۶ میلیارد تومان رسید که حدود ٣٨ میلیارد تومان در مهر ماه تحقق یافته است.