به گزارش بورس ٢۴، سهام در دست انتشار شرکت ریل گردش ایرانیان به روش ثبت سفارش در نماد «حگردش» از روز سه شنبه ۴ آذر ماه پذیره نویسی می شود.