به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پاکدیس از روز شنبه ١ آذر ٩٩ به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.