به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن از روز شنبه ١ آذر ٩٩ به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.