بورس ٢۴ : دو سال است که گفته می شود در بازار مسکن اکثر کسانی که آپارتمان خریداری می کنند مصرف کننده نیستند بلکه کسانی هستند که واحد مسکونی دوم و چندم برای سرمایه گذاری (به قصد سودگیری در آینده) خریداری می کنند. این وضعیت اگر صحت داشته باشد نشانه بیماری اقتصاد است که افراد به جای آن که برای سکونت و صاحب خانه شدن آپارتمان خریداری کنند برای سوداگری ملک را صاحب می شوند. رفع این بیماری باعث می شود اندک عرضه های موجود در بازار مسکن به تقاضای مصرفی برسد و همین رویداد باعث ارزان شدن قیمت مسکن خواهد شد. اما آیا حضور سرمایه گذران بیشتر از مصرف کنندگان در بازار مسکن صحت دارد؟

بورس۲۴ : دو سال است که گفته می شود در بازار مسکن اکثر کسانی که آپارتمان خریداری می کنند مصرف کننده نیستند بلکه کسانی هستند که واحد مسکونی دوم و چندم برای سرمایه گذاری (به قصد سودگیری در آینده) خریداری می کنند. این وضعیت اگر صحت داشته باشد نشانه بیماری اقتصاد است که افراد به جای آن که برای سکونت و صاحب خانه شدن آپارتمان خریداری کنند برای سوداگری ملک را صاحب می شوند. رفع این بیماری باعث می شود اندک عرضه های موجود در بازار مسکن به تقاضای مصرفی برسد و همین رویداد باعث ارزان شدن قیمت مسکن خواهد شد.

اما آیا حضور سرمایه گذران بیشتر از مصرف کنندگان در بازار مسکن صحت دارد؟

مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که اعلام می کند طی 10 سال گذشته 66 درصد از خریداران مسکن خریداران سرمایه ای بوده اند!

این عدد در 10 سال قبل از دوره 10 ساله اخیر البته بیشتر هم بوده و برابر با 80 درصد بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس علت اشتهای خرید سرمایه ای در بازار مسکن را رشد بیشتر قیمت زمین و مسکن در مقایسه با تورم می داند.

طی 10 سال اخیر نرخ تورم عمومی نزدیک به 20 درصد بوده اما نرخ رشد قیمت زمین و مسکن حدود 24 تا 25 درصد برآورد شده است که این اختلاف در رشد قیمت باعث کشانده شدن سرمایه گذاران به بازار ملک است.