بررسی وضعیت شاخص صنعت زراعت نشان می دهد که در روزهای اخیر تکاپوهایی را برای رشد آغاز کرده و می تواند برای یک روند صعودی جدید آماده باشد. در روزهای گذشته ارزش شاخص صنعت زراعت از حدود ١٢٨ هزار به بالاتر از ١٣۵ هزار واحد افزایش یافته است.