به گزارش بورس ٢۴، نماد های «دقاضی» و «دشیری» از تاریخ ٢٨ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی خواهند شد.