به گزارش بورس ٢۴، نماد سرمایه گذاری صنایع ایران از تاریخ ٢٨ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.