بورس ٢۴ : فروشندگان آپارتمان از هر هنری برای مخفی نگه داشتن ترس شان درباره کاهش احتمالی قیمت استفاده می کنند. در بازار مسکن این روزها کسانی می توانند راحت آپارتمان بفروشند که نشان دهند قیمت آن ها نسبت به یکی دو هفته قبل کاهش از خود نشان می دهد. خریداران مسکن به دنبال قیمت های کاهش یافته هستند ، حتی به شکل صوری! اما هنوز فروشنده ها برای این کار بعضا مقاومت می کنند اما چون زور سمت خریداران بیشتر است فروشنده ها سعی می کنند بدون آن که به روی خود بیاورند از واژه هایی برای تحریک خریداران بهره ببرند.

بورس۲۴ : فروشندگان آپارتمان از هر هنری برای مخفی نگه داشتن ترس شان درباره کاهش احتمالی قیمت استفاده می کنند.

با خوش بین شدن مردم به آینده اوضاع اقتصادی و غیراقتصادی، قیمت دلار در بازار ارز طی یکی دو هفته گذشته کاهش قابل توجه پیدا کرده است. به دنبال آن قیمت سکه نیز کاهشی شده است. پیش تر شاخص در بازار سرمایه (از مرداد ماه)، شروع به کاهش کرد که البته به خاطر وضعیت خاص بازار سرمایه، تغییرات مثبت و منفی نرخ بازدهی در آن بازار متاثر از یکسری پارامترهای جداگانه است. اما حتما کاهش تورم انتظاری نزد مردم در آن نقش داشته و دارد.

این اتفاقات زمینه برای کاهش قیمت مسکن را به وجود آورده است؛ آن هم زمینه قوی. در روزهای اخیر به شکل موردی فروشنده ها قیمت های خود را کاهش دادند تا موفق به فروش شوند.

در بازار مسکن این روزها کسانی می توانند راحت آپارتمان بفروشند که نشان دهند قیمت آن ها نسبت به یکی دو هفته قبل کاهش از خود نشان می دهد. خریداران مسکن به دنبال قیمت های کاهش یافته هستند ، حتی به شکل صوری!

اما هنوز فروشنده ها برای این کار بعضا مقاومت می کنند اما چون زور سمت خریداران بیشتر است فروشنده ها سعی می کنند بدون آن که به روی خود بیاورند از واژه هایی برای تحریک خریداران بهره ببرند.

برخی فروشنده های آپارتمان در بازار مسکن شهر تهران این روزها در آگهی های خود اعلام می کنند: 100 درصد فروشنده هستند!

منظور آن ها این است که حاضر به فروش هستند.باید دید آیا قیمت فروش را کاهش داده اند؟ در غیر این صورت بعید است فروشنده قطعی باشند!