به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پتروشیمی مارون از تاریخ ٢٨آبان به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.