به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد۵۶» از تاریخ ٢٨ آبان پذیره نویسی می کند.