به گزارش بورس ٢۴، بورس اوراق بهادار تهران بازارگردان نماد های «شبهرن» ، «سهگمت» ، «قشکر» را معرفی کرد.